22 augustus 2016

Algemene voorwaarden

Hondenschool Horen zien en ruiken is gevestigd te Meijel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  66429439

 • Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
  2. Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding  van zijn/haar hond..
  3. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.
  4. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.
 • Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaan met de Hondenschool.
  2. Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
   1. Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
  3. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank  te voldoen vóór de eerste lesdag. In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus.
  4. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarde, die geldt, is de versie die te vinden is op horenzienenruiken.nl ten tijde van het aangaan van de overeemkomst.

6 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

 • Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
  1. De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
  2. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
  3. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
  4. De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
  5. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden of tuigje met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan
  6. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
 • Artikel 4: Cursussen aangeboden op webiste
 • Artikel 5: Annulering van lessen.
  1. Doorgang van de training wordt bepaald door de hondenschool. Wanneer een les niet doorgaat zal de instructeur tijdig afbellen. wanneer de instructeur niet heeft afgebeld gaat de les door. Lessen die door de hondenschool worden afgelast worden verschoven.
  2. Indien de cursist tijdens het voldoen van het cursusgeld(schriftelijk) vermeld welke data de cursist verhinderd is om deel te nemen an de training dan komen de betreffende lessen (Niet) te vervallen maar schuiven door naar de daaropvolgende week.
  3. Er wordt onder geen enkele voorwaarde door de hondenschool  restitutie van het lesgeld gedaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de hondenschool

  1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken..
  2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 • Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cursist
  1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
  2. De hondenschool adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
 • Artikel 9: Copyright
  1. Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 • Artikel 10: Geschillen
  1. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.